Unforgettable Norway

อันเนื่องมาจากวถิติการ search เจอเว็บนี้กว่า 30% เป็นเรื่องของนอร์เวย์ของผมแล้วชาวคณะ ดังนั้นเพื่อให้ง่ายและสะดวกเลยขอรวบรวมเป็น wiki ไว้ที่หน้านี้เลยนะครับ

  1. Unforgettable Norway Part1-The Plan
  2. Unforgettable Norway Part 2: The Journey to Tromso
  3. Unforgettable Norway Part 3: Tromso to Saltstraumen
  4. Unforgettable Norway Part 4: Saltstraumen to Steinkjer
  5. Unforgettable Norway Part 5: Steinkjer to Kvam
  6. Unforgettable Norway Part 6: Kvam to OSLO
  7. Unforgettable Norway Part 7: Oh Oslo my Lovely Oslo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.